به رود زمزمه‌گر گوش کن، که می‌خواند، سرود رفتن و رفتن، و برنگشتن‌ها…

ناتوانی آموخته شده!

ناتوانی آموخته شده حالتی است که در آن فرد واقعا ناتوان نیست، اما می پندارد که ناتوان است و به همین دلیل نمی تواند شرایط خود را تغییر بدهد. در این نوشته به بررسی تأثیر این مسئله در توسعه نیافتگی روستاها می پردازیم.