من از خودم می‌گویم…

همه ما لحظه‌های سردرگمی را تجربه کرده‌ایم. لحظه‌هایی را چشیده‌ایم که از سراسر گذشته پشیمان بوده‌ایم و به آینده امید روشنی نداشته‌ایم. من هم طعم این لحظه‌ها را چشیده‌ام. گرچه

ادامه مطلب
ادامه مطلب